ข่าวการศึกษา

รวมลิงก์อบรมออนไลน์ 20 หลักสูตร..ฟรี จัดทำโดย สพป.ราชบุรี เขต 1 (อบรมครบ 20 หลักสูตรรับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้พัฒนาความรู้ฯ อีก 1 ใบ)

รวมลิงก์อบรมออนไลน์ 20 หลักสูตร..ฟรี จัดทำโดย สพป.ราชบุรี เขต 1 (อบรมครบ 20 หลักสูตรรับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้พัฒนาความรู้ฯ อีก 1 ใบ)

รวมลิงก์อบรมออนไลน์ 20 หลักสูตร..ฟรี จัดทำโดย สพป. ราชบุรี เขต 1 (อบรมครบ 20 หลักสูตรรับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้พัฒนาความรู้ฯ อีก 1 ใบ)
รวมลิงก์อบรมออนไลน์ 20 หลักสูตร..ฟรี จัดทำโดย สพป. ราชบุรี เขต 1 (อบรมครบ 20 หลักสูตรรับเกียรติบัตรยกย่องเป็นผู้พัฒนาความรู้ฯ อีก 1 ใบ)

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น สื่อกลางในการเรียนรู้ทางออนไลน์ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้    ความสามารถ และความสนใจ และเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อหาประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และสื่ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น E-Mail เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยผู้ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ แต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรส่งกลับทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน

หลักสูตร ปี 2566 ขอบคุณที่มา : ratchaburi1.go.th

1. หลักสูตร การรักษาวินัย มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 1 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 1 >>คลิก<<

2. หลักสูตร การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 2 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 2 >>คลิก<<

3. หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน Cyber

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 3 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 3 >>คลิก<<

4. หลักสูตร การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 4 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 4 >>คลิก<<

5. หลักสูตร สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 5 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 5 >>คลิก<<

6. หลักสูตร การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 6 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 6 >>คลิก<<

7. หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชี  พัสดุและสินทรัพย์ ในสถานศึกษา

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 7 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 7 >>คลิก<<

8. หลักสูตร การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 8 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 8 >>คลิก<<

9. หลักสูตร ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 9 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 9 >>คลิก<<

10. หลักสูตร แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 10 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 10 >>คลิก<<

11. หลักสูตร การจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในสถานศึกษา

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 11 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 11 >>คลิก<<

12. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ประเด็น“คิดเลขเป็น”

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 12 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 12 >>คลิก<<

13. หลักสูตร การเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 13 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 13 >>คลิก<<

14. หลักสูตร ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 14 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 14 >>คลิก<<

15. หลักสูตร แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 15 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 15 >>คลิก<<

16. หลักสูตร ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 16 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 16 >>คลิก<<

17. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 17 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 17 >>คลิก<<

18. หลักสูตร มาเรียนรู้ทัศนศิลป์กันเถอะ

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 18 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 18 >>คลิก<<

19. หลักสูตร ราชบุรี…..ที่รัก

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 19 >>คลิก<<
ชมวีดิทัศน์ >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 19 >>คลิก<<

20. หลักสูตร โปรแกรม Canva

แบบทดสอบวัดความรู้ จำนวน 30 ข้อ และต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์ จึงจะได้รับวุฒิบัตร

เรียนรู้เนื้อหา หลักสูตรที่ 20 >>คลิก<<

ทำแบบทดสอบ หลักสูตรที่ 20 >>คลิก<<

แบบแจ้งความประสงค์รับเกียรติบัตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครบทั้ง 20 หลักสูตร

>>คลิก<<

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button